Pseudo-Dionysius de Areopagiet: Mystieke Theologie

0
Pseudo-Dionysius de Areopagiet: invloedrijke vijfde-eeuwse theoloog, combineert christelijke mystiek en neoplatonisme, bekend om zijn apophatische theologie en hiërarchie.
Pseudo-Dionysius de Areopagiet: invloedrijke vijfde-eeuwse theoloog, combineert christelijke mystiek en neoplatonisme, bekend om zijn apophatische theologie en hiërarchie.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet, vaak aangeduid als Pseudo-Dionysius, was een vijfde-eeuwse christelijke theoloog en neoplatonisch filosoof die grote invloed had op zowel de oosterse als westerse christelijke tradities. Hoewel zijn identiteit mysterieus blijft, wordt zijn oeuvre, bekend als het Corpus Areopagiticum, beschouwd als een cruciaal element in de ontwikkeling van christelijke mystiek en theologie. In dit artikel verkennen we het leven, de werken en de blijvende invloed van Pseudo-Dionysius de Areopagiet.

Historische achtergrond

Het kerkelijke klimaat tijdens de periode waarin Pseudo-Dionysius actief was, werd sterk beïnvloed door het Concilie van Chalcedon in 451. Dit concilie verwierp de eutychische doctrine van het monofysitisme en bekrachtigde de geloofsbelijdenis van Chalcedon, die stelde dat Jezus zowel een menselijke als een goddelijke natuur had. Dit leidde tot een controverse binnen de christelijke gemeenschappen, met ingewikkelde filosofische discussies over de aard van Christus.

In deze context verlangden sommige christenen naar de eenvoud van de apostolische tijd. Pseudo-Dionysius speelde in op dit verlangen door zijn werken te situeren in de eerste en tweede eeuw, een periode die hij idealiseerde als een tijd van zuivere, apostolische waarheid. Zijn poging om een brug te slaan tussen de complexiteit van de theologische debatten van zijn tijd en de eenvoud van de vroege kerk, gaf zijn geschriften een aura van authenticiteit en autoriteit.

De drie Dionysii

De naam Dionysius was in de vroege kerk verbonden met meerdere figuren. Dionysius de Areopagiet, genoemd in het Nieuwe Testament als een bekeerling van Paulus, werd later vereenzelvigd met andere historische figuren zoals Dionysius van Korinthe en Dionysius van Parijs. Deze identificaties waren vooral prominent in het middeleeuwse Frankrijk, waar Dionysius de Areopagiet werd beschouwd als dezelfde persoon als de heilige Dionysius van Parijs, patroonheilige van de Franse koningen en de stad Parijs.

Deze verwarring werd gecodificeerd door Hildouin, een abt van de abdij van Saint-Denis, die een hagiografie schreef waarin hij beweerde dat Dionysius de Areopagiet en Dionysius van Parijs dezelfde persoon waren. Dit idee werd verder versterkt door latere werken zoals de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Deze legenden en identificaties versterkten de mystieke en bijna mythische status van Pseudo-Dionysius, ondanks de twijfel over de werkelijke identiteit van de auteur.

De drie Dionysii: Dionysius de Areopagiet, Dionysius van Korinthe, Dionysius van Parijs. Identificaties veroorzaakten verwarring in middeleeuws Frankrijk en later.
De drie Dionysii: Dionysius de Areopagiet, Dionysius van Korinthe, Dionysius van Parijs. Identificaties veroorzaakten verwarring in middeleeuws Frankrijk en later.

Authenticiteit van het werk

Hoewel Pseudo-Dionysius lange tijd werd beschouwd als de authentieke Dionysius de Areopagiet uit de eerste eeuw, begonnen geleerden in de Renaissance dit te betwijfelen. De humanist Lorenzo Valla voerde als eerste overtuigende argumenten aan dat de werken van Pseudo-Dionysius onmogelijk in de eerste eeuw geschreven konden zijn, gezien hun duidelijke afhankelijkheid van het neoplatonisme van de vierde en vijfde eeuw.

Ondanks deze vroege sceptische stemmen, bleef de identificatie van Pseudo-Dionysius met Dionysius de Areopagiet populair tot in de negentiende eeuw. Het was pas aan het einde van die eeuw dat geleerden zoals Hugo Koch en Joseph Stiglmayr definitief aantoonden dat de werken van Pseudo-Dionysius geschreven moesten zijn door een onbekende auteur rond het jaar 500. Dit wetenschappelijke werk bevestigde dat het Corpus Areopagiticum een product was van een latere periode, sterk beïnvloed door de filosofische en theologische stromingen van die tijd.

Werken van Pseudo-Dionysius

Het Corpus Areopagiticum omvat vier verhandelingen en tien brieven, allemaal gericht aan specifieke personen uit de apostolische periode. De belangrijkste verhandelingen zijn:

 1. Over goddelijke namen (De Divinis Nominibus): Deze verhandeling behandelt de verschillende namen van God zoals die in de Bijbel voorkomen en hun theologische betekenis.
 2. Over de hemelse hiërarchie (De Caelesti Hierarchia): Hierin bespreekt Pseudo-Dionysius de symboliek en betekenis van de hemelse ordening, zoals de engelenhiërarchie.
 3. Over de kerkelijke hiërarchie (De Ecclesiastica Hierarchia): Dit werk biedt een uitleg van de kerkelijke rituelen en ceremoniën.
 4. Mystieke theologie (Mystica Theologia): Dit werk legt de nadruk op negatieve theologie, waarbij God beschreven wordt door te benoemen wat hij niet is.

Pseudo-Dionysius’ brieven situeren zich eveneens in de apostolische tijd en zijn gericht aan prominente figuren zoals Gajus, Polycarpus van Smyrna, Titus en de apostel Johannes. Deze geschriften bieden een unieke kijk op de theologische en filosofische discussies van de vroege kerk, vermengd met de diepgaande invloeden van het neoplatonisme.

Kern van zijn theologie

De theologie van Pseudo-Dionysius is diep geworteld in het christendom, maar bevat ook sterke invloeden van het neoplatonisme. Een centraal concept in zijn werk is het idee van God als het ‘Goede’ of de ‘Ene’, een gedachte die ontleend is aan Plotinus, de grondlegger van het neoplatonisme. Volgens Plotinus straalt de Ene licht uit zoals de zon, zonder zelf te veranderen. Dit concept van emanatie en terugkeer is prominent aanwezig in de werken van Pseudo-Dionysius.

Emanatie en terugkeer

Pseudo-Dionysius gebruikt bijbelse teksten om deze neoplatonische ideeën te verwoorden. Bijvoorbeeld, hij citeert de brief van Jakobus om te benadrukken dat elke goede gave van boven komt en neerdaalt van de Vader van de lichten. Voor de terugkeer naar God citeert hij de brief aan de Romeinen, die stelt dat alles uit God is en naar Hem terugkeert.

Dit idee van emanatie en terugkeer biedt een raamwerk voor het begrijpen van de relatie tussen God en de schepping. God straalt zijn wezen uit naar de schepping, die vervolgens streeft naar terugkeer en vereniging met de goddelijke bron. Deze cyclische beweging is een fundamenteel aspect van Pseudo-Dionysius’ mystieke theologie.

Kataphatische en apophatische theologie

In zijn mystieke theologie hanteert Pseudo-Dionysius zowel kataphatische (positieve) als apophatische (negatieve) theologie. Voor de beweging van emanatie uit God gebruikt hij positieve termen, terwijl hij voor de terugkeer naar God negatieve termen hanteert. Dit laatste houdt in dat God het beste kan worden beschreven door te benoemen wat hij niet is, zoals on-zichtbaar, on-eindig en on-uitsprekelijk.

Pseudo-Dionysius was de eerste die negatieve theologie een plaats gaf binnen het orthodoxe en katholieke christendom. Hij benadrukte dat de meest betrouwbare manier om iets over God te formuleren, is door kwaliteiten van God te ontkennen. Deze benadering stelt dat omdat God de algehele transcendentie vertegenwoordigt, menselijke taal en concepten altijd tekortschieten in het beschrijven van de goddelijke natuur.

De hemelse en kerkelijke hiërarchie van Pseudo-Dionysius beschrijft de ordening van engelen en kerkelijke ambten, reflecterend goddelijke orde en nabijheid.
De hemelse en kerkelijke hiërarchie van Pseudo-Dionysius beschrijft de ordening van engelen en kerkelijke ambten, reflecterend goddelijke orde en nabijheid.

De hemelse en kerkelijke hiërarchie

In zijn werken over de hemelse en kerkelijke hiërarchie beschrijft Pseudo-Dionysius een gedetailleerde ordening van zowel engelen als kerkelijke ambten. Hij stelt een tripartiete structuur voor de engelenhiërarchie voor, bestaande uit:

 1. Serafijnen, Cherubijnen en Tronen – Deze staan het dichtst bij God en reflecteren zijn licht en liefde.
 2. Heerschappijen, Krachten en Machten – Deze engelen houden zich bezig met de orde in de kosmos en de uitvoer van goddelijke wil.
 3. Vorstendommen, Aartsengelen en Engelen – Deze zijn het meest betrokken bij menselijke aangelegenheden en fungeren als bemiddelaars tussen God en de mensheid.

Voor de kerkelijke hiërarchie beschrijft hij een vergelijkbare structuur, die de bisschoppen, priesters en diakens omvat. Deze hiërarchie weerspiegelt de hemelse orde en dient als een middel voor de gelovigen om dichter bij God te komen. De kerkelijke rituelen en sacramenten zijn volgens Pseudo-Dionysius symbolische handelingen die de goddelijke realiteit belichamen en de gelovigen helpen om hun geestelijke reis naar God te volbrengen.

Mystieke unio

Een ander cruciaal element in Pseudo-Dionysius’ theologie is het concept van de mystieke unio, de vereniging van de ziel met God. Deze vereniging wordt bereikt door een proces van zuivering (katharsis), verlichting (fotismos) en voltooiing (teleiosis). In de staat van zuivering bevrijdt de ziel zich van zonde en wereldse gehechtheden. In de verlichting ontvangt de ziel goddelijk licht en kennis. De voltooiing is de uiteindelijke eenwording met God, waarin de ziel volledig in zijn goddelijke bron wordt opgenomen.

Deze mystieke weg is sterk beïnvloed door de neoplatonische traditie, maar wordt door Pseudo-Dionysius verankerd in de christelijke sacramenten en de kerkelijke gemeenschap. De sacramenten dienen als noodzakelijke middelen om de mystieke eenheid te bereiken en om de ziel te verheffen naar een staat van goddelijke participatie.

Invloed op de oosterse en westerse traditie

De werken van Pseudo-Dionysius hebben een diepe en blijvende invloed gehad op zowel de oosterse als westerse christelijke tradities. In de oosterse orthodoxie werden zijn geschriften al vroeg geaccepteerd en geïntegreerd in de theologische canon. Theologen zoals Maximus de Belijder en Gregorius Palamas hebben veelvuldig naar Pseudo-Dionysius verwezen in hun eigen mystieke en theologische werken.

In het Westen vonden zijn ideeën hun weg naar de middeleeuwse scholastiek, voornamelijk door de vertalingen van Johannes Scotus Eriugena. Theologen zoals Thomas van Aquino en Bonaventura hebben diepgaand over Pseudo-Dionysius geschreven en zijn werken gebruikt als basis voor hun eigen theologische speculaties. De invloed van zijn negatieve theologie is ook terug te vinden in de geschriften van middeleeuwse mystici zoals Meister Eckhart en Johannes van het Kruis.

Samenvattend

Pseudo-Dionysius de Areopagiet biedt een unieke synthese van christelijke theologie en neoplatonische filosofie. Zijn werken vormen een brug tussen de Griekse filosofische traditie en de christelijke mystiek, en bieden een diepgaande reflectie op de aard van God en de spirituele weg van de mensheid. Zijn invloed reikt verder dan de grenzen van tijd en ruimte en blijft relevant in hedendaagse theologische en filosofische discussies.

Kritische analyse van Pseudo-Dionysius’ werken

In dit laatste deel van ons artikel over Pseudo-Dionysius de Areopagiet richten we ons op de kritische analyse van zijn werken, de blijvende invloed en de belangrijkste bronnen die zijn filosofie ondersteunen. We onderzoeken hoe zijn theologie en filosofie zijn ontvangen, geïnterpreteerd en bekritiseerd door verschillende denkers en scholen van gedachten.

Kritische reflectie op zijn theologie

De theologie van Pseudo-Dionysius, hoewel invloedrijk en diepzinnig, is niet zonder kritiek gebleven. Een van de belangrijkste kritieken komt van zijn gebruik van apophatische theologie. Hoewel deze benadering veel bewondering heeft gekregen, hebben sommige theologen en filosofen de neiging om negatieve theologie als ontoereikend te beschouwen. Ze betogen dat het benadrukken van wat God niet is, de mogelijkheid beperkt om positief te spreken over de goddelijke natuur en attributen.

Daarnaast heeft de nadruk van Pseudo-Dionysius op de hiërarchie, zowel hemels als kerkelijk, tot controverse geleid. Sommige critici beschouwen zijn hiërarchische structuur als een rigide en statische benadering die de dynamische en interactieve relatie tussen God en de mensheid niet volledig erkent. Vooral in moderne, egalitaire benaderingen van theologie en kerkstructuur wordt deze hiërarchie vaak als problematisch gezien.

Invloed op de middeleeuwse scholastiek

De impact van Pseudo-Dionysius op de middeleeuwse scholastiek is onmiskenbaar. Zoals eerder besproken, gebruikten figuren zoals Thomas van Aquino en Bonaventura zijn werken als fundament voor hun eigen theologische systemen. De manier waarop Pseudo-Dionysius het neoplatonisme integreerde in de christelijke theologie bood een waardevol kader voor deze scholastieke denkers om complexe theologische concepten te articuleren.

Echter, niet alle scholastici waren het eens met de benaderingen van Pseudo-Dionysius. Sommige middeleeuwse denkers, zoals Duns Scotus, hadden kritiek op de overdreven nadruk op negatieve theologie en hiërarchie. Scotus benadrukte de mogelijkheid om via de rede positieve uitspraken over God te doen, wat in contrast staat met de apophatische benadering van Pseudo-Dionysius.

Mystieke en contemplatieve tradities

In de mystieke en contemplatieve tradities wordt Pseudo-Dionysius vaak gezien als een pionier. Zijn werken bieden een diepgaand inzicht in de mystieke ervaring en de weg naar vereniging met God. De concepten van zuivering, verlichting en voltooiing die hij beschrijft, hebben talloze mystici geïnspireerd en geleid in hun spirituele reizen.

Desondanks hebben sommige hedendaagse mystici en spirituele leraren kritiek op de abstracte en soms ontoegankelijke aard van zijn werken. Ze stellen dat hoewel de mystieke weg zoals beschreven door Pseudo-Dionysius rijk en diepgaand is, het ook kan leiden tot een vorm van elitisme in de spirituele praktijk, waarbij de mystieke ervaring wordt gezien als voorbehouden aan een selecte groep van ingewijden.

Moderne interpretaties van Pseudo-Dionysius benadrukken de relevantie van zijn apophatische theologie en hiërarchische inzichten in hedendaagse theologische en filosofische discussies.
Moderne interpretaties van Pseudo-Dionysius benadrukken de relevantie van zijn apophatische theologie en hiërarchische inzichten in hedendaagse theologische en filosofische discussies.

Moderne interpretaties en relevantie

In de moderne tijd zijn de werken van Pseudo-Dionysius opnieuw bestudeerd en geïnterpreteerd door verschillende theologen en filosofen. Zijn ideeën over de transcendente aard van God en de beperkingen van menselijke taal blijven relevant in hedendaagse discussies over theologie en filosofie. Theologen zoals Karl Rahner en Paul Tillich hebben elementen van zijn apophatische theologie opgenomen in hun eigen werk, waarbij ze de nadruk leggen op de onkenbare en mystieke aspecten van de goddelijke natuur.

Daarnaast zijn Pseudo-Dionysius’ inzichten in de hiërarchie en orde in de kosmos opnieuw onderzocht in het licht van moderne wetenschap en kosmologie. Zijn visie op de ordening van de engelen en de schepping wordt soms vergeleken met hedendaagse theorieën over complexiteit en emergentie in de natuur.

Conclusie

De blijvende invloed van Pseudo-Dionysius de Areopagiet is zichtbaar in zowel de oosterse als westerse christelijke tradities. Zijn combinatie van christelijke theologie en neoplatonische filosofie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van mystieke en apophatische theologieën die tot op de dag van vandaag bestudeerd en gewaardeerd worden. Zijn werken, hoewel geschreven door een anonieme auteur in de vijfde eeuw, blijven een belangrijk onderdeel van de christelijke theologische canon. Ze bieden een diepgaande blik op de complexe relatie tussen geloof, filosofie en mystiek in het vroege christendom.

Bronnen en meer informatie

 • Pseudo-Dionysius de Areopagiet, Het Corpus Areopagiticum
 • Valla, Lorenzo. De Falsis Dionysii Operibus
 • Koch, Hugo. Proclus en de Areopagitica
 • Filosofie-blog.nl, een autoritatieve bron voor filosofische analyses en essays.

Door de werken van Pseudo-Dionysius de Areopagiet te bestuderen, krijgen we een dieper inzicht in de rijke tradities van christelijke mystiek en theologie. Zijn invloedrijke ideeën blijven een bron van inspiratie en reflectie voor theologen, filosofen en spirituele zoekers over de hele wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in