Die Welt als Wille und Vorstellung van Arthur Schopenhauer

0
"Die Welt als Wille und Vorstellung" verkent de wereld als representatie en fundamentele wil, benadrukt onophoudelijk verlangen en onvermijdelijk lijden.
"Die Welt als Wille und Vorstellung" verkent de wereld als representatie en fundamentele wil, benadrukt onophoudelijk verlangen en onvermijdelijk lijden.

Arthur Schopenhauer, een van de meest invloedrijke filosofen van de 19e eeuw, staat bekend om zijn werk “Die Welt als Wille und Vorstellung” (De Wereld als Wil en Voorstelling). Dit monumentale werk biedt een diepgaande verkenning van metafysica, epistemologie en esthetiek. In deze serie artikelen zullen we de kernideeën van Schopenhauer’s filosofie uiteenzetten en hun blijvende impact bespreken. Dit eerste deel richt zich op de basisconcepten van zijn filosofie en de context waarin het werk is geschreven.

Achtergrond en context

Schopenhauer’s levensloop en invloeden

Arthur Schopenhauer werd geboren op 22 februari 1788 in Danzig (nu Gdańsk, Polen). Zijn vroege leven werd sterk beïnvloed door zijn vader, een succesvolle koopman, en zijn moeder, Johanna Schopenhauer, een gerespecteerde schrijfster. Schopenhauer’s filosofie werd gevormd door zijn studie van Immanuel Kant en de oosterse filosofieën, met name het hindoeïsme en het boeddhisme.

Historische en filosofische context

Het werk “Die Welt als Wille und Vorstellung” werd voor het eerst gepubliceerd in 1818, in een tijd van grote intellectuele en politieke omwentelingen in Europa. De filosofie van de Verlichting had de nadruk gelegd op rede en vooruitgang, maar Schopenhauer bracht een somberder en introspectiever perspectief naar voren. Zijn werk wordt vaak gezien als een reactie op het optimisme van de Verlichting en het idealisme van zijn tijdgenoten, zoals Hegel.

De wereld als voorstelling

De kern van Schopenhauer’s epistemologie

Schopenhauer stelt dat de wereld die wij ervaren niet de wereld “an sich” (op zichzelf) is, maar een voorstelling die afhankelijk is van het subject dat waarneemt. Dit idee is geworteld in de transcendentaal idealisme van Immanuel Kant, die stelde dat wij de wereld slechts kunnen kennen zoals die aan ons verschijnt, niet zoals die op zichzelf is. Schopenhauer bouwt hierop voort door te benadrukken dat tijd, ruimte en causaliteit vormen van ons intellect zijn, die de ruwe data van onze zintuigen organiseren.

De structuur van voorstelling

Volgens Schopenhauer bestaat onze ervaring van de wereld uit twee componenten: het subject (de waarnemer) en het object (dat wat waargenomen wordt). Deze dualiteit is fundamenteel voor zijn filosofie. Elk object dat wij waarnemen is een voorstelling in ons bewustzijn, gestructureerd door de vormen van tijd, ruimte en causaliteit. Hierdoor is onze kennis van de wereld altijd gefilterd en beperkt door onze eigen subjectieve structuren.

De wereld als wil

De wil als fundamentele realiteit

Schopenhauer introduceert de conceptie van de wil als het onderliggende en onbewuste kracht van al het bestaan. Waar Kant een strikte scheiding maakte tussen de fenomenale wereld (de wereld zoals wij die waarnemen) en de noumenale wereld (de wereld op zichzelf), identificeert Schopenhauer de wil als de kern van de noumenale wereld. De wil is irrationeel, onbewust en primair gericht op zelfbehoud en voortplanting.

De wil in de natuur en menselijke ervaring

In de natuur manifesteert de wil zich in de vorm van blinde drang en instinct. Planten, dieren en zelfs de elementaire krachten van de natuur zijn allemaal uitdrukkingen van deze fundamentele wil. In de menselijke ervaring komt de wil tot uiting in verlangens, behoeften en ambities. Schopenhauer ziet het menselijk leven als een voortdurende strijd van de wil om zichzelf te vervullen, een proces dat onvermijdelijk leidt tot lijden omdat de wil nooit volledig bevredigd kan worden.

De dialectiek van lijden en verlossing

Lijden als essentie van het bestaan

Voor Schopenhauer is lijden een onvermijdelijk gevolg van de onophoudelijke drang van de wil. Omdat de wil eindeloos is in zijn streven, is het leven gevuld met een voortdurende reeks van onbevredigde verlangens en frustraties. Dit pessimistische wereldbeeld contrasteert sterk met het optimisme van veel andere filosofische tradities, en benadrukt de onvermijdelijke aard van menselijk lijden.

Esthetische verlossing en ascese

Ondanks zijn sombere diagnose van het menselijk bestaan, biedt Schopenhauer ook mogelijkheden voor tijdelijke verlossing van het lijden. Hij ziet kunst en esthetische ervaring als een manier om tijdelijk los te komen van de wil. Door zich te verliezen in de contemplatie van kunst, kunnen mensen een toestand bereiken waarin de wil tot rust komt. Daarnaast stelt hij ascese, het vrijwillig afstand doen van verlangens en behoeften, voor als een pad naar blijvende bevrijding van de wil en daarmee het lijden.

Esthetica en kunst in Schopenhauer’s filosofie

De schoonheid en het sublieme

Schopenhauer ziet kunst als een van de weinige wegen naar tijdelijke bevrijding van de wil. Volgens hem kunnen esthetische ervaringen ons helpen om boven onze alledaagse zorgen uit te stijgen en een diepere, onzelfzuchtige kijk op de wereld te krijgen. Hij maakt een onderscheid tussen twee fundamentele esthetische ervaringen: het schone en het sublieme.

 • Het schone: Schoonheid, in de ogen van Schopenhauer, is datgene wat ons bevrijdt van onze individuele wil. Bij het aanschouwen van iets werkelijk moois, of het nu een landschap, een kunstwerk of een muziekstuk is, verliezen we onszelf in de voorstelling en ervaren we een moment van vrede en sereniteit. In deze momenten wordt de wil tot rust gebracht, en ervaren we een vorm van tijdelijke verlossing.
 • Het sublieme: Het sublieme gaat verder dan het schone door ons te confronteren met de kracht en grootsheid van de natuur, die de beperkingen van onze eigen wil overstijgt. In de ervaring van het sublieme worden we ons bewust van onze eigen nietigheid in vergelijking met de overweldigende kracht van de natuur. Deze ervaring kan zowel angstaanjagend als verheffend zijn, en leidt tot een gevoel van ontzag dat de wil overstijgt.

De rol van kunst en kunstenaars

Voor Schopenhauer zijn kunstenaars bijzondere individuen die in staat zijn om de essentie van de wereld als voorstelling te vangen en te communiceren. Kunstenaars hebben het vermogen om voorbij de oppervlakkige verschijningsvormen te kijken en de diepere realiteit van de wil en de voorstelling bloot te leggen.

 • Muziek: Schopenhauer beschouwt muziek als de hoogste vorm van kunst omdat het direct de wil uitdrukt zonder de bemiddeling van begrippen of beelden. Muziek spreekt tot ons op een directe en intuïtieve manier, en kan diepe emotionele en metafysische inzichten oproepen.
 • Beeldende kunst en literatuur: Schilderkunst, beeldhouwkunst en literatuur spelen ook een cruciale rol in Schopenhauer’s esthetica. Deze kunstvormen geven vorm aan de ideeën en ervaringen van de wereld als voorstelling, en kunnen ons helpen om ons te onttrekken aan de ketenen van de wil.

Ethiek en mededogen

De basis van Schopenhauer’s ethiek

Schopenhauer’s ethiek is nauw verbonden met zijn metafysica van de wil. Omdat hij de wil ziet als de bron van al het lijden, ligt de morele uitdaging in het vinden van manieren om deze wil te beheersen en te overstijgen. Voor Schopenhauer is de sleutel tot ethisch gedrag mededogen (Mitleid).

 • Mededogen als moreel principe: Mededogen, of medeleven, is het vermogen om het lijden van anderen te voelen en te erkennen als ons eigen lijden. Dit vermogen om ons in te leven in de ervaringen van anderen vormt de basis van alle morele waarden en gedragingen volgens Schopenhauer. Mededogen leidt tot altruïsme en zelfopoffering, en vormt een tegenwicht tegen de egoïstische drang van de wil.
 • Vergelijking met andere ethische systemen: Schopenhauer’s ethiek verschilt van zowel de utilitaristische als de deontologische ethiek. Waar utilitarisme het grootste geluk voor het grootste aantal nastreeft, en deontologie zich richt op het naleven van plichtmatige regels, ziet Schopenhauer mededogen als de kern van moreel gedrag. Zijn ethiek is meer verwant aan het boeddhisme en andere oosterse filosofieën, die de nadruk leggen op het overwinnen van egoïsme en het cultiveren van compassie.

De weg naar verlossing

Hoewel Schopenhauer een pessimist is wat betreft de menselijke conditie, ziet hij toch een mogelijkheid tot verlossing. Deze verlossing kan bereikt worden door het loslaten van de wil en het streven naar een staat van wil-loosheid.

 • Ascese en ontkenning van de wil: Ascese, of het vrijwillig afstand doen van aardse verlangens en materiële bezittingen, is een manier om de wil te ontkennen. Door een ascetische levensstijl te leiden, kan men de invloed van de wil verminderen en zo dichter bij een staat van innerlijke vrede en verlichting komen.
 • Invloed van oosterse filosofieën: Schopenhauer’s ideeën over ethiek en verlossing zijn sterk beïnvloed door oosterse filosofieën zoals het boeddhisme en het hindoeïsme. Net als in deze tradities ziet hij het overwinnen van de individuele wil en het cultiveren van mededogen als de weg naar spirituele bevrijding.

Conclusie en invloed van Schopenhauer

Schopenhauer’s blijvende invloed

Arthur Schopenhauer’s “Die Welt als Wille und Vorstellung” heeft een diepe en blijvende invloed gehad op zowel de filosofie als de kunst. Zijn ideeën over de wil, voorstelling en het onvermijdelijke lijden van het menselijk bestaan hebben generaties van denkers en kunstenaars geïnspireerd.

 • Invloed op filosofen: Schopenhauer’s werk heeft invloed gehad op latere filosofen zoals Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, en Ludwig Wittgenstein. Zijn pessimistische wereldbeeld en nadruk op de irrationele krachten van de wil hebben de grondslag gelegd voor veel moderne filosofische en psychologische theorieën.
 • Invloed op kunst en cultuur: Schopenhauer’s esthetische theorieën hebben ook kunstenaars en schrijvers beïnvloed, waaronder Richard Wagner, Thomas Mann, en Leo Tolstoy. Zijn ideeën over de bevrijdende kracht van kunst resoneren nog steeds in de hedendaagse kunstwereld.

Bronnen

 1. Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung. 1818. Vertalingen beschikbaar in diverse talen, waaronder een Engelse vertaling door E.F.J. Payne (1958), die zeer gerespecteerd is binnen academische kringen.
 2. Janaway, Christopher. Self and World in Schopenhauer’s Philosophy. Oxford University Press, 1989. Dit boek biedt een diepgaande analyse van Schopenhauer’s metafysica en epistemologie.
 3. Young, Julian. Schopenhauer. Routledge, 2005. Een toegankelijk overzicht van Schopenhauer’s leven en filosofie, met nadruk op de ethische en esthetische dimensies.
 4. Tanner, Michael. Schopenhauer: Metaphysics in the 19th Century. Princeton University Press, 1998. Dit werk plaatst Schopenhauer’s filosofie in de bredere context van de 19e-eeuwse metafysica.
 5. Safranski, Rüdiger. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. Harvard University Press, 1990. Een biografie die licht werpt op Schopenhauer’s leven en de ontwikkeling van zijn filosofische ideeën.
 6. Nietzsche, Friedrich. Beyond Good and Evil en The Birth of Tragedy. Deze werken tonen de invloed van Schopenhauer op Nietzsche’s denken.
 7. Wicks, Robert. Schopenhauer’s The World as Will and Representation: A Reader’s Guide. Continuum, 2011. Een gids voor het begrijpen van Schopenhauer’s belangrijkste werk.
 8. Magee, Bryan. The Philosophy of Schopenhauer. Clarendon Press, 1983. Magee biedt een uitgebreide en toegankelijke interpretatie van Schopenhauer’s filosofie.
 9. Stanford Encyclopedia of Philosophy. “Arthur Schopenhauer.” Beschikbaar op: https://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer/. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van Schopenhauer’s leven en filosofie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in