Cicero: De Beroemde Romeinse Filosoof en Staatsman

0
Cicero: De Beroemde Romeinse Filosoof en Staatsman
Cicero: De Beroemde Romeinse Filosoof en Staatsman

Cicero, voluit Marcus Tullius Cicero, was een invloedrijke Romeinse filosoof, redenaar en staatsman die leefde van 106 v.Chr. tot 43 v.Chr. Zijn leven en werk hebben een blijvende invloed gehad op de westerse filosofie, retorica en politiek. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het leven en de bijdragen van Cicero, zijn filosofische stijl en zijn blijvende impact op de geschiedenis.

Het Leven van Cicero

Vroege Leven en Opleiding

Cicero’s vroege leven en opleiding vormden de fundamenten van zijn opmerkelijke carrière. Geboren in 106 v.Chr. in Arpinum, genoot hij het voorrecht van een welgestelde achtergrond. Zijn educatie in retorica en filosofie begon in Rome, waar hij onderwijs ontving van vooraanstaande leraren in deze disciplines. Deze vroege scholing legde de basis voor zijn latere succes als een vooraanstaand redenaar en filosoof, en het ontwikkelde zijn unieke vermogen om complexe ideeën helder en overtuigend te presenteren.

Cicero’s opleiding stelde hem in staat om uit te blinken in zowel de rechtszaal als de politiek, en het vestigde zijn reputatie als een briljante denker en communicator in het oude Rome.

Politieke Carrière

Cicero’s politieke carrière was een opmerkelijke reis die begon met zijn werk als advocaat en zijn opkomst als een uitzonderlijke redenaar. Zijn talent voor welsprekendheid en retoriek maakte al snel indruk in Romeinse gerechtszalen en politieke kringen. In 75 v.Chr. werd hij verkozen tot quaestor, een belangrijke financiële functie in de Romeinse overheid. Dit was het begin van zijn politieke opmars.

Zijn hoogtepunt bereikte Cicero toen hij in 63 v.Chr. de functie van consul bekleedde, de hoogste politieke positie in de Romeinse Republiek. Tijdens zijn consulaat stond hij voor een immense uitdaging: het ontmaskeren en bestrijden van de gevaarlijke Catilina-samenzwering. Cicero’s briljante retorische vaardigheden kwamen hier volledig tot hun recht, terwijl hij het volk en de senaat overtuigde van de dreiging die de samenzweerders vormden voor de republiek. Zijn vastberadenheid en vasthoudendheid leidden uiteindelijk tot de arrestatie en executie van de samenzweerders.

Dit cruciale moment in Cicero’s carrière bevestigde zijn reputatie als een toegewijde verdediger van de Romeinse Republiek en een ware meester in de kunst van het redenaarschap. Het markeerde ook het hoogtepunt van zijn politieke invloed, maar zijn latere betrokkenheid bij politieke conflicten zou uiteindelijk leiden tot zijn ballingschap en tragische einde. Desalniettemin blijft Cicero’s politieke carrière een bron van bewondering en inspiratie voor latere generaties.

Ballingschap en Terugkeer

Na zijn consulentschap werd Cicero het slachtoffer van politieke vijandigheid en moest hij in ballingschap gaan. Hij verbleef in Griekenland en later in Klein-Azië voordat hij in 57 v.Chr. naar Rome terugkeerde. Opvallend is dat zijn ballingschap zijn intellectuele en filosofische ontwikkeling niet belemmerde; integendeel, het bood hem de gelegenheid om zijn studies voort te zetten en zijn filosofische inzichten te verdiepen. Tijdens deze periode schreef Cicero verschillende filosofische werken en onderhield hij contact met geleerden in de Griekse wereld. Zijn ballingschap, hoewel een moeilijke periode in zijn leven, had weinig invloed op zijn intellectuele bloei en zou bijdragen aan zijn blijvende erfenis als een vooraanstaand filosoof en denker.

Laatste Jaren en Dood

Cicero bleef actief in de politiek en schreef tijdens zijn laatste jaren enkele van zijn meest invloedrijke filosofische werken. Helaas kwam hij in conflict met de machtige Triumvirs (Caesar, Pompeius en Crassus), en in 43 v.Chr. werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Cicero, een beroemde Romeinse filosoof en staatsman, was bekend om zijn retorische vaardigheden en invloedrijke geschriften over politiek en recht. Zijn werken blijven van historisch en filosofisch belang.
Cicero, een beroemde Romeinse filosoof en staatsman, was bekend om zijn retorische vaardigheden en invloedrijke geschriften over politiek en recht. Zijn werken blijven van historisch en filosofisch belang.

Filosofische Stijl

Cicero’s Eclecticisme

Cicero’s eclecticisme was een opvallend kenmerk van zijn filosofische benadering. Hij stond bekend als een briljante redenaar en schrijver, maar hij was geen originele filosoof in de zin dat hij nieuwe filosofische systemen creëerde. In plaats daarvan excelleerde hij in het syntheseren en populariseren van verschillende filosofische stromingen, met als doel de rijke erfenis van de Griekse filosofie toegankelijk te maken voor een Romeins publiek.

Cicero combineerde elementen van verschillende filosofische scholen, waaronder de stoïcijnse, epicuristische en sceptische filosofieën, om zijn eigen filosofische standpunten te ontwikkelen. Hij putte uit de stoïcijnse nadruk op deugdzaamheid en morele plicht, de epicuristische zoektocht naar genot en geluk, en de sceptische twijfel aan de mogelijkheid van zekere kennis.

Dit eclecticisme stelde Cicero in staat om een breed scala aan filosofische onderwerpen te verkennen en zijn ideeën te verrijken met inzichten uit verschillende tradities. Zijn werk “De Officiis” is een goed voorbeeld van hoe hij deze verschillende filosofische invloeden combineerde om richtlijnen voor deugdzaam gedrag in het dagelijks leven te formuleren.

Cicero’s eclectische benadering heeft bijgedragen aan zijn blijvende invloed op de filosofie en zijn vermogen om een brug te slaan tussen de Griekse en Romeinse denkwerelden. Het heeft zijn werk tijdloos gemaakt en blijft een waardevolle bron van filosofische reflectie.

Ethiek en Politiek

Cicero’s filosofische reflecties over ethiek en politiek waren diep doordringend en hebben een blijvende invloed gehad op het denken over het goede leven en de rol van deugdzaamheid in de politiek. In zijn werk “De Officiis” (Over de Plichten) benadrukte Cicero het centrale belang van deugdzaamheid in zowel persoonlijk gedrag als openbare functies. Hij betoogde dat een deugdzaam persoon automatisch een betere burger en politicus zou zijn, omdat deugdzaamheid leidt tot rechtvaardige beslissingen en moreel verantwoord gedrag.

Cicero’s ethische en politieke filosofie pleitte voor een harmonie tussen individuele deugd en het algemeen welzijn van de samenleving. Hij geloofde dat een goede politicus zowel moest streven naar persoonlijke morele perfectie als naar het dienen van het algemeen belang. Dit standpunt droeg bij aan het vormgeven van het concept van rechtvaardig bestuur en heeft de politieke filosofie beïnvloed, inclusief latere denkers zoals John Locke en Montesquieu.

Cicero’s nadruk op deugdzaamheid en rechtvaardigheid in de politiek blijft een waardevolle bron van overdenking voor hedendaagse politici en filosofen, omdat het de discussie over de morele dimensies van openbaar bestuur en leiderschap voortzet.

Rhetorica en Redenaarschap

Cicero’s prestaties als redenaar waren even opmerkelijk als zijn filosofische bijdragen en zijn rol in de politiek. Hij staat bekend als een van de grootste welsprekende figuren in de geschiedenis, en zijn geschriften over retorica hebben de tand des tijds doorstaan als belangrijke bronnen voor de studie van overtuigend spreken.

In zijn werk “De Oratore” (Over de Redenaar) onderzocht Cicero uitgebreid de kunst van het redenaarschap en formuleerde hij richtlijnen voor effectieve welsprekendheid. Hij benadrukte het belang van duidelijkheid, logica en emotionaliteit in toespraken. Cicero geloofde dat een succesvolle redenaar niet alleen feiten moest presenteren, maar ook emoties moest opwekken en het publiek moest overtuigen. Hij beschreef de redenaar als iemand die niet alleen goed moest kunnen spreken, maar ook moest begrijpen hoe hij de harten en geesten van zijn toehoorders kon winnen.

Cicero’s ideeën over retorica hebben een blijvende invloed gehad op de kunst van het spreken en hebben geleid tot de ontwikkeling van retorische theorieën in latere eeuwen. Zijn nadruk op helderheid, argumentatie en emotionele beroepen blijft van onschatbare waarde voor iedereen die zich bezighoudt met welsprekendheid, of het nu in de politiek, het recht of de academische wereld is.

Kortom, Cicero was niet alleen een meesterlijke redenaar maar ook een vooraanstaande theoreticus op het gebied van retorica, wiens inzichten nog steeds relevant en inspirerend zijn voor hedendaagse sprekers en schrijvers.

Welke redevoeringen heeft hij gegeven?

Cicero staat bekend om zijn vele indrukwekkende redevoeringen tijdens zijn politieke carrière. Enkele van de bekendste en meest invloedrijke redevoeringen die hij heeft gehouden, zijn onder andere:

 1. De In Catilinam (Tegen Catilina) – Een serie van vier redevoeringen gericht tegen Catilina, een Romeinse aristocraat die wordt beschuldigd van het beramen van een samenzwering om de Romeinse Republiek omver te werpen. Cicero’s speeches waren cruciaal in het ontmaskeren van de samenzwering en het beschermen van de republiek.
 2. Pro Archia Poeta (Voor Archias de Dichter) – Cicero verdedigde in deze redevoering de Griekse dichter Archias, die beschuldigd werd van het niet-Romeins zijn en dus geen recht had op Romeins burgerschap. Cicero betoogde dat Archias een bijdrage had geleverd aan de Romeinse cultuur en beschouwd moest worden als een Romeins burger.
 3. De Imperio Cn. Pompei (Over het Commando van Gnaeus Pompeius) – In deze toespraak pleitte Cicero voor de toekenning van bevelvoering aan Gnaeus Pompeius in de oorlog tegen piraten en opstanden in het oosten van het Romeinse rijk. Hij benadrukte de competentie en verdiensten van Pompeius.
 4. Pro Milone (Voor Milo) – Cicero verdedigde Titus Annius Milo, een politieke rivaal, die beschuldigd werd van de moord op Clodius Pulcher. Deze zaak was buitengewoon politiek beladen, en Cicero probeerde Milo te redden van veroordeling.
 5. In Verrem (Tegen Verres) – Cicero hield deze reeks redevoeringen tegen Gaius Verres, een corrupte gouverneur van Sicilië, die beschuldigd werd van wijdverspreide corruptie en misbruik van macht.
 6. Pro Caelio (Voor Caelius) – Cicero verdedigde in deze toespraak Marcus Caelius Rufus, een jonge politicus die beschuldigd werd van verschillende misdaden, waaronder afpersing en geweld.

Dit zijn slechts enkele van de bekendste redevoeringen van Cicero, maar hij hield gedurende zijn carrière talloze andere toespraken die zijn retorische vaardigheden en politieke invloed illustreerden. Zijn redevoeringen werden later verzameld en gepubliceerd, en ze hebben tot op de dag van vandaag hun waarde als voorbeelden van klassieke welsprekendheid en retorica behouden.

Traktaten of essays

Cicero schreef talrijke traktaten (of essays) over verschillende onderwerpen, variërend van filosofie en retorica tot politiek en ethiek. Hier zijn enkele van de bekendste traktaten van Cicero:

 1. De Officiis (Over de Plichten) – Dit is een van Cicero’s meest bekende en invloedrijke werken. Het behandelt ethische en morele kwesties en bespreekt hoe een deugdzaam persoon zich zou moeten gedragen in verschillende situaties. Het traktaat heeft invloed gehad op de latere filosofische en ethische denkers.
 2. De Oratore (Over de Redenaar) – In dit werk onderzoekt Cicero de kunst van het welsprekendheid en het redenaarschap. Hij analyseert de eigenschappen van een effectieve redenaar en bespreekt de rol van retoriek in de politiek.
 3. De Republica (Over de Staat) – Dit traktaat is gedeeltelijk bewaard gebleven en behandelt politieke filosofie en de ideale staat. Cicero bespreekt de theorieën van verschillende filosofen, waaronder Plato en Aristoteles, en geeft zijn eigen opvattingen over de rechtvaardige staat.
 4. De Legibus (Over de Wetten) – In dit werk behandelt Cicero het concept van de wet en rechtvaardigheid. Hij bespreekt de relatie tussen de menselijke wetten en de goddelijke wetten en probeert een filosofische basis te leggen voor juridische systemen.
 5. Tusculanae Disputationes (Tusculaanse Gesprekken) – Dit is een reeks van vijf traktaten waarin Cicero verschillende filosofische onderwerpen behandelt, waaronder de aard van het geluk, de beheersing van emoties en het verdragen van pijn.
 6. De Natura Deorum (Over de Natuur der Goden) – In dit werk onderzoekt Cicero de opvattingen van verschillende filosofische scholen over de aard van de goden en de religie. Hij presenteert de argumenten van Epicurisme, Stoïcisme en Academische filosofie.
 7. De Divinatione (Over de Voorspelling) – Cicero onderzoekt hier verschillende vormen van voorspelling en het geloof in bovennatuurlijke verschijnselen, waaronder dromen, voortekenen en waarzeggerij.

Dit zijn enkele van de belangrijkste traktaten geschreven door Cicero. Zijn geschriften hebben een blijvende invloed gehad op de westerse filosofie, politiek en retorica, en ze blijven belangrijke bronnen voor de studie van deze disciplines.

Hoe kwam Cicero aan zijn einde?

Het leven van Cicero eindigde tragisch tijdens een periode van politieke onrust in Rome. Hier is hoe Cicero aan zijn einde kwam:

Na de moord op Julius Caesar in 44 v.Chr., brak er een machtsstrijd uit tussen verschillende facties in Rome. Cicero, die zich had gepositioneerd als een tegenstander van Caesars autoritaire regime, steunde aanvankelijk Marcus Junius Brutus en Gaius Cassius Longinus, twee van de samenzweerders die betrokken waren bij de moord op Caesar. Hij hoopte dat hun acties de Romeinse Republiek zouden herstellen.

Echter, de macht van Brutus en Cassius bleek kortstondig te zijn, en na de Slag bij Philippi in 42 v.Chr. werden ze verslagen door de legers van Marcus Antonius (Marcus Antonius) en Octavianus (de latere keizer Augustus). Cicero, die openlijk kritiek had geuit op Marcus Antonius, werd een doelwit van wraak. Marcus Antonius vaardigde een doodvonnis uit tegen Cicero en zijn bezittingen werden in beslag genomen.

Op 7 december 43 v.Chr. werd Cicero op bevel van Antonius geëxecuteerd door de soldaten van Antonius’ bondgenoot Publius Ventidius. Het verhaal gaat dat Cicero, toen hij geconfronteerd werd met de executie, zijn nek strekte om zijn keel bloot te stellen, zodat de beul hem snel zou onthoofden. Dit getuigt van zijn vastberadenheid en moed, zelfs in het gezicht van de dood.

De dood van Cicero betekende het einde van een opmerkelijke periode in de Romeinse geschiedenis en het einde van een van de meest invloedrijke en gerespecteerde figuren van zijn tijd. Zijn filosofische geschriften en redevoeringen blijven echter voortleven en hebben een blijvende impact gehad op de westerse cultuur en intellectuele traditie.

Blijvende Impact

De erfenis van Cicero is diepgaand en blijvend. Zijn geschriften en denkbeelden hebben invloed gehad op latere filosofen, politici en retorici. Zijn synthese van Griekse filosofieën heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Romeinse denken en heeft zelfs invloed gehad op de vorming van het christendom in latere eeuwen.

Conclusie

Cicero was een opmerkelijke figuur in de Romeinse geschiedenis, en zijn bijdragen aan de filosofie, retorica en politiek hebben de tand des tijds doorstaan. Zijn vermogen om verschillende filosofische stromingen te combineren en zijn nadruk op deugdzaamheid in het openbare leven hebben zijn werk tot een blijvende bron van inspiratie gemaakt. Cicero blijft een van de meest invloedrijke denkers uit de oudheid en verdient een ereplaats in de geschiedenis van de westerse filosofie.

Bronnen en meer informatie

 1. Everitt, Anthony. “Cicero: The Life and Times of Rome’s Greatest Politician.” Random House, 2003.
 2. Cicero, Marcus Tullius. “De Officiis.” Vertaald door Walter Miller, Harvard University Press, 1913.
 3. Cicero, Marcus Tullius. “De Oratore.” Vertaald door E.W. Sutton en H. Rackham, Harvard University Press, 1942.
 4. Afbeelding Marcus Tullius Cicero.jpg publiek domein

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in