Authentic Happiness door Martin Seligman

0
Authentic Happiness door Martin Seligman
Authentic Happiness door Martin Seligman

In de zoektocht naar geluk en vervulling heeft de moderne psychologie een significante wending genomen met de introductie van de positieve psychologie. Een pionier in dit veld, Martin Seligman, heeft met zijn boek “Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment” een blauwdruk aangeboden voor het bereiken van een dieper, meer authentiek geluk. Dit artikel duikt in de kern van Seligmans werk, verkent de principes van de positieve psychologie en hoe deze kunnen worden toegepast om duurzame vervulling in het leven te realiseren.

De Opkomst van Positieve Psychologie

De Basis

Positieve psychologie, een term geïntroduceerd door Martin Seligman in de late jaren 90, markeert een verschuiving in de focus van de psychologie van het herstellen van het slechte naar het bevorderen van het goede. Terwijl traditionele psychologie zich vaak concentreert op het behandelen van psychische stoornissen, richt positieve psychologie zich op het cultiveren van positieve emoties, karaktersterkten en betekenisvolle levenservaringen.

Sleutelconcepten

Een fundamenteel concept binnen de positieve psychologie is het idee van “authentiek geluk”, wat verwijst naar een staat van welzijn die voortkomt uit het inzetten van persoonlijke sterke punten en het nastreven van activiteiten die intrinsiek belonend zijn. Seligman identificeert drie dimensies van authentiek geluk: plezierige ervaringen, betrokkenheid bij het leven, en het vinden van betekenis.

Het Model van Authentiek Geluk

Plezierige Ervaringen

Plezierige ervaringen omvatten de eenvoudige genoegens van het leven, zoals het genieten van een maaltijd of het luisteren naar muziek. Deze vorm van geluk is vaak kortstondig en afhankelijk van externe omstandigheden.

Betrokkenheid

Betrokkenheid verwijst naar de diepe verbondenheid die mensen voelen wanneer ze volledig opgaan in activiteiten die hun vaardigheden op de proef stellen. Deze staat, ook bekend als ‘flow’, brengt een vorm van geluk voort die voortkomt uit het overwinnen van uitdagingen en het realiseren van persoonlijke groei.

Betekenis

Het vinden van betekenis is wellicht de meest diepgaande dimensie van authentiek geluk. Het verwijst naar het gevoel van doel en vervulling dat voortkomt uit het bijdragen aan iets groters dan jezelf. Seligman benadrukt dat ware tevredenheid niet alleen wordt gevonden in persoonlijke prestaties, maar in het deel uitmaken van en bijdragen aan collectieve doelen.

Toepassing van Positieve Psychologie in het Dagelijks Leven

Nu we de fundamenten van positieve psychologie en het concept van authentiek geluk hebben vastgesteld, is het cruciaal om te begrijpen hoe deze inzichten toegepast kunnen worden in ons dagelijks leven. Het realiseren van duurzaam geluk vereist bewuste inspanning en een verschuiving in perspectief, zoals Seligman suggereert. Hieronder volgen strategieën en praktijken die kunnen helpen bij het cultiveren van een authentiek gelukkiger bestaan.

Het Identificeren en Inzetten van Persoonlijke Sterkten

Een centraal element in Seligmans aanpak is het herkennen en benutten van persoonlijke sterkten en talenten. Dit begint met een zelfreflectieproces om te identificeren waar men van nature goed in is en wat vreugde brengt. Vervolgens is het de uitdaging om manieren te vinden om deze sterkten regelmatig in te zetten, zowel professioneel als persoonlijk, om een gevoel van competentie en voldoening te ervaren.

Het Creëren van Positieve Relaties

Positieve psychologie benadrukt ook het belang van sterke, ondersteunende relaties als fundament voor welzijn. Het opbouwen van diepe en betekenisvolle connecties met anderen draagt bij aan ons gevoel van verbondenheid en gemeenschap, essentiële factoren voor authentiek geluk. Praktijken zoals actief luisteren, empathie tonen, en waardering uitdrukken kunnen allemaal bijdragen aan het versterken van relaties.

Engagement en Flow Ervaren

Om engagement en de ervaring van ‘flow’ te bevorderen, moedigt Seligman aan om activiteiten te zoeken die goed aansluiten bij onze vaardigheden en interesses. Dit kan variëren van hobby’s en sport tot vrijwilligerswerk en kunst. Het doel is om activiteiten te vinden die ons uitdagen, maar ook haalbaar zijn, zodat we volledig op kunnen gaan in het moment.

Het Vinden van Betekenis

Het zoeken naar en vinden van betekenis in het leven is misschien wel de meest uitdagende, maar ook de meest belonende inspanning. Dit kan betrekking hebben op het nastreven van een passie, het bijdragen aan een zaak waarin men gelooft, of het deelnemen aan gemeenschapsdienst. Door ons deel te voelen van iets groters, kunnen we een dieper gevoel van vervulling bereiken.

De Impact van Positieve Psychologie op Samenleving en Welzijn

Positieve psychologie heeft niet alleen individuen geholpen hun potentieel voor authentiek geluk te realiseren, maar heeft ook significante implicaties voor de bredere samenleving. Door de lens van positieve psychologie te hanteren, kunnen instellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen strategieën ontwikkelen die het welzijn en de veerkracht van gemeenschappen bevorderen.

Veranderingen in Onderwijs

In het onderwijs heeft de toepassing van positieve psychologie geleid tot de ontwikkeling van programma’s die studenten niet alleen academische vaardigheden bijbrengen, maar ook focussen op het cultiveren van emotionele intelligentie, veerkracht en sociale vaardigheden. Dit holistische benadering bevordert een positief schoolklimaat en helpt studenten bloeien, zowel persoonlijk als academisch.

Invloed op de Werkplek

Op de werkplek heeft positieve psychologie geleid tot het heroverwegen van werknemerswelzijn en organisatiecultuur. Bedrijven die deze principes omarmen, streven ernaar werkomgevingen te creëren die niet alleen productiviteit benadrukken, maar ook het welzijn van werknemers. Dit kan variëren van het bieden van kansen voor professionele ontwikkeling tot het erkennen en vieren van de sterke punten en prestaties van werknemers.

Gemeenschapsontwikkeling

Op gemeenschapsniveau kan positieve psychologie strategieën bieden voor het opbouwen van veerkracht en het bevorderen van welzijn onder haar leden. Initiatieven kunnen gericht zijn op het versterken van sociale banden, het creëren van ondersteunende netwerken, en het faciliteren van activiteiten die gemeenschappelijke waarden en doelen bevorderen.

Raakt dit ook andere gebieden dan filosofie ?

De positieve psychologie raakt inderdaad aan andere gebieden naast de filosofie. Martin Seligmans werk en de bredere positieve psychologie beweging integreren inzichten en methoden uit verschillende disciplines. Hier zijn enkele belangrijke gebieden waarop de positieve psychologie invloed heeft:

  1. Psychologie en Geestelijke Gezondheidszorg: De kern, als een tak van de psychologie, is het natuurlijk dat positieve psychologie een diepe impact heeft op de geestelijke gezondheidszorg. Het biedt een aanvullend perspectief op traditionele benaderingen die zich richten op pathologie, door nadruk te leggen op veerkracht, welbevinden, en de ontwikkeling van persoonlijke sterke punten.
  2. Onderwijs: Positieve psychologie heeft geleid tot nieuwe benaderingen in het onderwijs, zoals het benadrukken van karakterontwikkeling, emotionele intelligentie, en het cultiveren van een groeimindset bij studenten. Deze benaderingen streven ernaar om niet alleen academische prestaties te verbeteren, maar ook het algemene welzijn van studenten.
  3. Bedrijfsleven en Organisatieontwikkeling: In het bedrijfsleven heeft positieve psychologie inzichten geleverd over leiderschap, teambuilding, en werknemerstevredenheid. Bedrijven passen deze principes toe om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen, het engagement van werknemers te verhogen, en uiteindelijk hun productiviteit en innovatie te verbeteren.
  4. Sociale Wetenschappen: De positieve psychologie kruist met disciplines zoals sociologie en antropologie in het onderzoeken van de rol van cultuur, gemeenschap, en sociale netwerken in het bevorderen van welzijn. Dit omvat het bestuderen van hoe maatschappelijke waarden en instituties kunnen bijdragen aan of afbreuk doen aan het geluk van individuen.
  5. Gezondheid en Welzijn: Onderzoek binnen de positieve psychologie heeft ook implicaties voor de fysieke gezondheid, met studies die aantonen dat een positieve mindset en emotioneel welzijn kunnen bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten en zelfs een langere levensduur.
  6. Filosofie: Ten slotte, hoewel positieve psychologie voornamelijk een wetenschappelijke discipline is, raakt het aan filosofische vragen over de aard van het goede leven, geluk, en moraliteit. Het werk van Seligman en andere positieve psychologen daagt traditionele filosofische perspectieven op deze onderwerpen uit en biedt een empirische benadering om ze te onderzoeken.

Dus, terwijl positieve psychologie diepe wortels heeft in de psychologie, heeft het een breed bereik dat veel aspecten van menselijk leven en samenleving beïnvloedt. Het stimuleert een multidisciplinaire dialoog en samenwerking, en biedt inzichten die kunnen helpen bij het bevorderen van welzijn op individueel, institutioneel en maatschappelijk niveau.

Wat zijn de kritieken ?

De positieve psychologie, ondanks haar brede acceptatie en invloed, is ook onderwerp geweest van verschillende kritieken. Deze kritieken richten zich op methodologische kwesties, de breedte van haar toepassingen en de filosofische grondslagen. Hieronder volgen enkele van de voornaamste punten van kritiek:

Overmatige Nadruk op Positiviteit

Een vaak gehoorde kritiek is dat positieve psychologie te veel nadruk legt op positieve ervaringen en eigenschappen, zoals geluk, optimisme en veerkracht, ten koste van een realistische erkenning van negatieve emoties en ervaringen. Critici beweren dat dit een eenzijdig beeld kan geven van de menselijke psyche en de complexiteit van het menselijk leven kan simplificeren.

De ‘Tyrannie’ van Positiviteit

Verbonden met de eerste kritiek, waarschuwen sommige deskundigen voor de “tyrannie van positiviteit” – het idee dat een constante nadruk op positieve gedachten en emoties individuen kan laten voelen alsof het ervaren van negatieve emoties abnormaal of ongewenst is. Dit kan leiden tot een ongezonde onderdrukking van dergelijke gevoelens en een onrealistische streven naar permanent geluk.

Methodologische Beperkingen

Er zijn ook kritieken geuit op de methodologische benaderingen binnen de positieve psychologie, waaronder een afhankelijkheid van zelfrapportage voor het meten van geluk en welzijn, wat kan leiden tot vertekening. Bovendien wijzen sommigen op een gebrek aan longitudinaal onderzoek dat de langetermijneffecten van positieve psychologische interventies kan aantonen.

Cultuurspecifieke Bias

Een ander kritiekpunt is dat veel van de onderzoeken en theorieën in de positieve psychologie geworteld zijn in westerse waarden en normen, wat vraagtekens oproept over hun universaliteit. Wat in één cultuur als positief of wenselijk wordt beschouwd, kan in een andere cultuur anders worden geïnterpreteerd. Dit roept vragen op over de toepasbaarheid van positieve psychologie in diverse culturele contexten.

Commerciële Exploitatie

De populariteit van positieve psychologie heeft ook geleid tot commerciële exploitatie, waarbij sommige critici beweren dat de principes worden vereenvoudigd en verkocht als snelle oplossingen voor geluk en welzijn. Dit kan leiden tot misverstanden over de complexiteit van de voorgestelde concepten en de diepte van onderzoek die erachter ligt.

Beperkte Aandacht voor Structurele Factoren

Tot slot wijzen sommigen erop dat positieve psychologie niet altijd voldoende aandacht besteedt aan de structurele en maatschappelijke factoren die individueel welzijn beïnvloeden, zoals ongelijkheid, discriminatie en armoede. Dit kan de perceptie creëren dat welzijn uitsluitend een kwestie van persoonlijke keuze en inspanning is, zonder de bredere sociale context te erkennen.

Ondanks deze kritieken blijft positieve psychologie een invloedrijk en dynamisch veld binnen de psychologie, dat voortdurend evolueert in antwoord op zowel steun als kritiek. Het biedt waardevolle inzichten en hulpmiddelen voor het verbeteren van individueel en collectief welzijn, maar zoals bij elke wetenschappelijke discipline, is het belangrijk om kritisch en reflectief te blijven over de beperkingen en uitdagingen ervan.

Wie zijn de voornaamste critici van de positieve psychologie?

De kritiek op positieve psychologie komt vanuit diverse hoeken, waaronder academici binnen de psychologie zelf, filosofen, en sociale wetenschappers. Deze critici brengen waardevolle perspectieven en bedenkingen naar voren die de discussie en ontwikkeling binnen het veld van de positieve psychologie verrijken. Hier zijn enkele voorbeelden van critici en de aard van hun kritieken:

Barbara Ehrenreich

Barbara Ehrenreich, journalist en auteur van het boek “Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America”, is een uitgesproken criticus van de positieve psychologie. Ze betoogt dat de nadruk op positief denken in Amerika – een thema dat nauw verbonden is met de positieve psychologie – kan leiden tot zelfbedrog, en een gebrek aan realisme en kritisch denken. Ehrenreich bekritiseert de neiging binnen de positieve psychologie om negatieve emoties te onderwaarderen en de realiteit van tegenspoed en uitdagingen in het leven te negeren.

James Coyne

James Coyne, een professor in de psychologie, heeft methodologische en wetenschappelijke kritiek geuit op de positieve psychologie. Zijn kritieken richten zich voornamelijk op de wetenschappelijke onderbouwing van claims binnen de positieve psychologie, waaronder de betrouwbaarheid van onderzoeken en de validiteit van meetinstrumenten voor welzijn en geluk.

Thomas Szasz

Thomas Szasz, een prominent figuur in de antipsychiatriebeweging, heeft de medische en psychologische gemeenschappen kritisch benaderd, inclusief aspecten van de positieve psychologie. Hoewel zijn kritiek breder is en zich richt tegen de hele psychiatrie en psychologie, raken zijn argumenten over de medicalisering van het leven en de nadruk op geluk als een ’toestand’ die bereikt kan worden, ook aan debatten binnen de positieve psychologie.

Kritische Psychologen en Sociale Wetenschappers

Verschillende academici binnen de kritische psychologie en sociale wetenschappen hebben de positieve psychologie kritisch benaderd vanuit een sociaal-politiek perspectief. Ze wijzen op de neiging van positieve psychologie om individuele verantwoordelijkheid voor welzijn te benadrukken, terwijl structurele en maatschappelijke factoren die bijdragen aan ongelijkheid en onwelzijn onderbelicht blijven. Deze kritiek benadrukt de noodzaak om te kijken naar de bredere maatschappelijke context waarin individuen opereren.

Het is belangrijk om te erkennen dat kritiek een essentieel onderdeel is van wetenschappelijke vooruitgang. De dialoog tussen positieve psychologie en haar critici heeft het potentieel om het veld te verdiepen, de methodologieën te verfijnen en een meer genuanceerd begrip van menselijk welzijn en geluk te bevorderen.

Conclusie en Bronnen

De benadering van authentiek geluk door Martin Seligman, zoals beschreven in “Authentic Happiness”, onthult een  traject voor diegenen die een dieper en zinvoller welzijn nastreven, waarbij het benadrukt hoe positieve psychologie individuen kan leiden naar een vervuld leven.

Deze positieve psychologie, geïntroduceerd door Martin Seligman, heeft een diepgaande verschuiving teweeggebracht in de benadering van psychologisch welzijn, door de nadruk te verleggen van het genezen van ziekte naar het bevorderen van geluk en vervulling. Dit veld benadrukt het belang van het cultiveren van positieve emoties, het benutten van persoonlijke sterke punten, en het vinden van betekenis in het leven.

Hoewel het concept van authentiek geluk inspirerend is, heeft de positieve psychologie ook kritiek ontvangen. Deze kritiek richt zich vooral op de overmatige focus op positiviteit, potentiële culturele bias, en de neiging om de invloed van externe, structurele factoren op welzijn te onderwaarderen. Ondanks deze uitdagingen blijft de positieve psychologie een invloedrijk en waardevol perspectief bieden voor het verbeteren van individueel en collectief welzijn. Het veld blijft evolueren, waarbij het de dialoog met critici aangaat om een meer genuanceerd en inclusief begrip van geluk te ontwikkelen.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verder verkennen van dit veld, zijn hier enkele aanbevolen bronnen:

  1. Authentic Happiness” door Martin Seligman – Een fundamenteel werk dat de basis legt voor de positieve psychologie en praktische adviezen biedt voor het bereiken van authentiek geluk.
  2. “The Happiness Hypothesis” door Jonathan Haidt – Dit boek onderzoekt wat de wetenschap zegt over de zoektocht naar geluk en hoe oude wijsheid zich verhoudt tot moderne psychologische inzichten.
  3. “Flourish” door Martin Seligman – Een vervolg op “Authentic Happiness” dat het concept van welbevinden verder uitbreidt en introduceert het PERMA-model voor welzijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in